Aldatan eşle birlikte olan kişinin tazminat sorumluluğu var mıdı

2016-12-21 11:23:00
Aldatan eşle birlikte olan kişinin tazminat sorumluluğu var mıdı |  görsel 1

Pek çok boşanma davasında tazminat talebi, eşlerin çatışma yaşadığı konuların başında geliyor. Peki aldatan eşle birlikte olan kişinin tazminat sorumluluğu var mı? Medeni yasanın boşanmaya ilişkin sebepleri düzenlediği hükümleri anlatan Avukat Ebru Şahin, "evli bir kimsenin evlilik dışı birlikteliğinin diğer eşin sosyal kişilik değerlerine saldırı niteliğinde" olduğuna dikkat çekerek hukuki sonuçlarını anlattı.

Avukat Ebru Şahin'in konu hakkında yaptığı açıklama şöyle:

Medeni yasamızın boşanmaya ilişkin sebepleri düzenlediği hükümlerde, 'zina' ya da sadakatsizlik, bir diğer adıyla aldatma, en ağır kusurlu haller arasında sayılmıştır. Bu hüküm esasen yine M.K. 185. maddesinde belirtilen, 'Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur, Eşler birlikte yaşamak, birbirlerine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar' şeklindeki ifadesinde gerçek anlamını bulmaktadır. Medeni yasanın 174. maddesinde ise, 'Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir' demektedir. Tüm bu hükümlere bakıldığında, medeni yasada eşlerin birbirlerine ve evlilik birliğine karşı yükümlülükleri ile bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ortaya çıkan boşanma halinde oluşacak sonuçların ve kusursuz eşin kişilik haklarının zarara uğraması halinde diğer eşten talep edebileceklerinin neler olduğunun da belirlendiği görülmektedir. Zina, sadakatsizlik ya da toplumda en bilinen ismiyle 'aldatma', diğer eşin duygusal dünyasında en ağır yıkımı oluşturan eylemdir. İşte bu durumda medeni yasamız aldatılan kusursuz eşe aldatan eşten manevi tazminat isteyebilme hakkını vermiştir.

Peki aldatan eşle birlikte olan, onun sadakatsizlik eylemini gerçekleştirmesinde birebir etkisi olan kadın ya da erkek üçüncü işiye karşı aldatılan eşin kişilik haklarının saldırıya uğramasından dolayı manevi tazminat talep etme hakkı olabilir mi? Mer'i yasalarımız içinde bunu sağlayan hükümler var mıdır? Aldatmanın geçmiş yıllara oranla arttığı, aile birliğinin korunmasına dair ödev ve yükümlülüklerin eşler tarafından bu derece ihlal edildiği bu dönemde belki de binlerce eşi ilgilendiren bir konu.

T.B.K. 149 maddesinde, 'Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiili ile başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür' demekte ve yine T.B.K. 58. maddesinde, 'Kişilik hakları hukuka aykırı bir şekilde tecavüze uğrayan kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesini dava edebilir' demektedir. Belirtmiş olduğumuz bu hükümlere ve medeni kanunun 174. maddesine bakıldığında, aldatılan kusursuz eşin kişilik haklarına saldırı oluşturduğu gerekçesiyle diğer eşten manevi tazminta talep edebildiği gibi aldatan eşle birlikte olan kadın ya da erkek üçüncü kişiden de yine aynı gerekçeyle manevi tazminat talep edebileceğini akla getirmekteyse de Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 2015 yılında almış olduğu yeni bir kararla şimdilik bu mümkün görünmemektedir.

Sosyal kişilik değerlerine saldırı 

Y. H.G.K.'nun 24.03.2010 tarihli, 2010/4129 Esas ve 2010/173 Karar sayılı kararında ise, 'Evli bir kimsenin evlilik dışı birlikteliği diğer eşin sosyal kişilik değerlerine saldırı niteliğinde olduğu gibi, bu eyleme katılan kişinin eylemi de bundan ayrı düşünülemez. Dolayısıyla bu eyleme evliliği bilerek katılan kişi de diğer eşin uğradığı zarardan sorumludur. Sonuç itibariyle davalının, davacının eşi ile evli olduğunu bilerek duygusal ve cinsel ilişkiye girdiğinin tarafların ve mahkemenin kabulünde olmasına göre; davalının sorumluluğu ahlaka ve adaba aykırılık nedeniyle gerçekleşen haksız fiilden kaynaklanmakta, dava da yasal dayanağını haksız fiile ilişkin hükümlerden almaktadır' diyerek üçüncü kişinin aldatılan eşe karşı manevi tazminat sorumluluğunu haksız fiil hükümleri kapsamında kabul etmiştir. Nitekim, Y. 4. Hukuk Dairesi'nin 12.05.2014 arihli, 2013/13062 esas ve 2014/7611 karar sayılı kararı da bu yöndedir. Bahse konu Yargıtay kararları, aldatan eş ile duygusal ya da cinsel birliktelik yaşayan kadın ya da erkeğin bu davranışının haksız fiil ve kişilik haklarına saldırı niteliğini taşıdığından dolayı manevi tazminattan aldatan eşle birlikte sorumlu olduğunu kabul etmiştir.

Ancak Y. 4. Hukuk Dairesi'nin 11.06.2015 tarihli, 2014/8510 esas, 2015/7762 karar sayılı kararında bu konudaki görüş değişmiş ve sadakat yükümlülüğünü evlilik birliğinin tarafı olan aldatan eşin ihlal ettiğine, aldatan eş ile duygusal ya da cinsel birliktelik yaşayan üçüncü kişinin eyleminin ise doğrudan doğruya aldatılan eşin bedensel veya ruhsal bütünlüğüne yönelik, kişilik haklarına saldırı niteliğinde hukuka aykırı bir fiil oluşturmadığına, bu nedenle aldatılan eşin manevi tazminat talebine hukuksal hasım olamayacağına karar vermiştir. Y. 4. H.D.'si bu kararı ile aldatılan eşin manevi tazminat talebini kabul eden yerel mahkeme kararını bozmuş ancak yerel mahkeme davanın kabulüne ilişkin kararında direnmiş ve dosya bu konuda son kararın verileceği Hukuk Genel Kurulu'nun önüne gitmiştir.  cnntürk

17
0
0
Yorum Yaz